Meer bomen terug bij kappen

Meer bomen terug bij kappen

Naar aanleiding van het bericht over de bomenkap aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan hebben we de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W:

 

Geacht College,

Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening wil ik schriftelijke vragen stellen over gekapte bomen Van Zuijlen van Nieveltlaan.

Vandaag berichtte de Barneveldse Krant over de vorige week gekapte Amerikaanse Eiken op de Van Zuijlen van Nieveltlaan, conform de eerder afgegeven Omgevingsvergunning. In een eerder stadium is met de betrekking tot de aanleg van de fietssnelweg langs de Stationslaan weerstand geweest onder de bewoners. De toen geplande kap van een behoorlijk aantal bomen speelde daarbij, naast de verkeersveiligheid, een belangrijke rol

Daarom de volgende vragen:

  1. Het bestaande fietspad werd in 2008 aangelegd. Wanneer werd daarna geconstateerd dat er daarom ‘slechte groeiplaatsomstandigheden’ waren ontstaan?
  2. Wanneer is het besluit genomen tot uitvoering van de kap van de betreffende bomen?
  3. Bent u van mening dat het besluit op dit moment tot kap over te gaan tijdig is gecommuniceerd?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Wanneer verwacht u dat de vervangende Moeraseiken kunnen worden geplant?

Het fietspad vanaf het station tot aan de Karwei is op een aantal plaatsen aan beide zijden omzoomd door bomen. Het plaatsen van bomen ter hoogte van Kasteel de Schaffelaar is destijds afgevallen om de zichtlijnen naar het Kasteel waar mogelijk open te houden. Deze zichtlijnen bestaan in het betreffende segment niet.

  1. Bestaat de mogelijkheid om, zoals in het verlengde van dit fietspad aan de Stationslaan ter hoogte van de Moba en verder noordelijk reeds het geval is, aan beide zijden van het fietspad Moeraseiken te plaatsen?

In het krantenartikel wordt aan het einde gememoreerd dat vooralsnog niet duidelijk is aan wie het euvel van de gekapte Amerikaanse Eiken te wijten is.

  1. Ziet u mogelijkheden, zo duidelijk zou zijn dat het euvel aan de uitvoerder te wijten is, de kosten van herplant op de uitvoerder te verhalen?
  2. Zou dat verhaal dan ook kunnen worden gebruikt voor het bekostigen van een eventuele tweede rij bomen?

Ondanks dat er iedere keer wel een verklaarbare reden lijkt te zijn voor de bomenkap, valt onze fractie het op dat we zeker met alle wegwerkzaamheden toch wel erg veel kappen. Dit staat haaks op onze ambitie voor een groenere gemeente.

6. Kunnen we als gemeente de herplantingsplicht voor onszelf niet wat oprekken, door te besluiten voortaan het dubbele te herplanten bij een gemeentelijke bomenkap?

Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de Pro’98 fractie,

Met vriendelijke groet,

Martin Lentink