Gebiedsvisie functieveranderingswoningen

Gebiedsvisie functieveranderingswoningen

De fractie van Pro’98 is blij dat er nu een kader ligt om aan het al vastgestelde functieveranderingsbeleid Regio FoodValley uitvoering te kunnen geven.

Maar, let wel…De invulling van de daarin geformuleerde doelstelling heeft steeds gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit elders. Tijdens de vaststelling van dat functieveranderingsbeleid Regio FoodValley was de fractie van Pro’98 kritisch over de mogelijke uitvoering van de doelstelling en met name over de nadere definitie van “Versterking ruimtelijke kwaliteit”. Een definitie ontbrak namelijk nog.

In de voorliggende “Gebiedsvisie Functieveranderingswoningen” is in de items “Ontwerpprincipes” en “Versterking van het landschap” een beschrijving te vinden wat gezien kan worden als een definitie van “Versterking ruimtelijke kwaliteit”. Mede door deze regels heeft Pro’98 vertrouwen in de toekomstige juiste invulling.

De fractie van Pro’98 ziet de voorliggende “Gebiedsvisie” dan ook als een welkome aanvulling op het eerder vastgestelde beleid. Zoals in het stuk genoemd een “richtinggevend afwegingskader” waarin de mogelijkheden geschetst worden en tevens de beperkingen worden genoemd.

In de commissie heb ik gevraagd naar de Gezondheidseffecten. Of dit aspect meegewogen kan worden in de procedure. Juist in het buitengebied wordt dit een steeds belangrijker item. Pro’98 begrijpt de worsteling van het college rondom dit onderwerp en steunt het college in de lobby naar Den Haag om met duidelijke Afwegingscriteria te komen om ook gezondheidseffecten mee te kunnen wegen.

Tijdens de behandeling in de commissie heeft de wethouder aangegeven dat uit deze gebiedsvisie voortvloeiende bouwaanvragen getoetst worden aan het afwegingskader en voor verdere afweging aan de raad zal worden aangeboden.

Pro’98 ziet de eerste aanvraag en uitwerking, gebaseerd op deze gebiedsvisie met vertrouwen tegemoet. Natuurlijk zullen we de uitwerking kritisch blijven volgen.

Marcel GodschalkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld