Ontwikkelbeeld Amersfoort en andere regionale visies

Ontwikkelbeeld Amersfoort en andere regionale visies

Het zou je bijna gaan duizelen. Er liggen maar liefst drie voorstellen voor:  het ontwikkelbeeld Amersfoort, de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley en de regionale ruimtelijke verkenning Foodvalley.

Alle drie staan ze bol van groei en verandering. Dat roept de vraag op wat er op ons af komt in de nabije en verdere toekomst. En vooral de vraag hoe we ons daarin als gemeente Barneveld op moeten opstellen.

Gelukkig hebben we onlangs al een belangrijk eerste antwoord op die vragen gegeven. In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie stelden we immers de Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040 vast. En als ik de voorliggende voorstellen lees hebben we dat precies op tijd en in de juiste volgorde gedaan.  Het staat er ook letterlijk: “Dit sluit aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de Strategische Visie Barneveld 2030 en de Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040”.

Er staan ons in dat verband twee dingen te doen. Eén: Actief meedenken over en deelnemen aan ontwikkelingen op regionaal niveau. Twee: attent zijn op de vraag of ze in lijn zijn met onze eigen koers.

Daarbij speelt zeker mee dat Barneveld een bijzondere positie inneemt. Wij maken volop deel uit van de regio Foodvalley en voor wat betreft de onderwerpen wonen en mobiliteit ook van de regio Amersfoort.

Dat laatste verdient extra aandacht. De druk op onze woningmarkt vanuit de regio Amersfoort en verder uit de randstad is sterk toegenomen. In termen van bedreigingen, maar ook van kansen, is het goed daar meer accent op te leggen. Dat gebeurt ook, tot op zekere hoogte. Zie de Woondeal regio Amersfoort die ook door Barneveld is ondertekend. Daarin wordt onze gemeente als één van de focusgebieden opgevoerd. In de commissie grondgebied leidde dat tot de vraag of daar risico’s aan zitten. Worden we straks gedwongen meer huizen te bouwen en meer ruimte aan bedrijven te bieden dan we willen? De wethouder relativeerde dat risico voor wat betreft de woningbouw, maar sprak wel enige argwaan uit richting de provincie Utrecht als het gaat om bedrijfsvestigingen. Waarvan akte. Daar moeten we dus attent op zijn.

Maar kansen zijn er ook. Die zelfde Woondeal  biedt bijvoorbeeld mogelijkheden stappen te zetten in herontwikkelingsprojecten in het centrum van Barneveld en ontwikkelingen op het gebied van de infrastructuur. Kansen die we met beide handen aan moeten grijpen.

Maar doen we dat ook genoeg? Mijn fractie vraagt zich af  of wij als gemeente moeten volstaan met onze huidige relatie met de regio Amersfoort of dat we die, gezien de kansen en bedreigingen, juist moeten intensiveren. Ik hoor daar graag een reactie van het college op.

Voor alle duidelijkheid, dat betekent niet dat wij minder belang hechten aan onze deelname in de regio Foodvalley. De samenwerking die we daarin op veel beleidsterreinen hebben biedt meerwaarde. Dat geldt zeker voor de landbouw in de brede zin van het woord, mede in relatie met de vraag hoe wij het buitengebied in willen richten. Wij lezen dat er een landbouwperspectief voor deze regio wordt ontwikkeld dat als kader zal dienen. Ik vraag een toezegging van het college dat deze raad daar volop bij betrokken wordt.

Mijn fractie stemt, inclusief de opmerkingen die ik maakte, in met de voorliggende voorstellen.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld