Gemeenteraad buigt zich over het nieuwe coalitieakkoord

Gemeenteraad buigt zich over het nieuwe coalitieakkoord

Eindelijk is er een nieuw coalitieakkoord, het vertrouwen is gevonden tussen de coalitiepartijen. Het was even wachten, maar daarin wijkt Barneveld niet af van de landelijke tendens. Nu wordt het nieuwe coalitieakkoord ondertekend en kunnen SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie beginnen met het uitrollen van hun plannen. Over die plannen in het coalitieakkoord, waren in de raadsvergadering afgelopen woensdag wel wat vraagtekens.

Tijdens het debat was Arjen Korevaar (Pro’98) genuanceerd in zijn betoog. Hij gaf complimenten voor de onderdelen waar hij zich in kon vinden, onderstreepte dat er goede punten van de vorige coalitie voortgezet werden, maar was ook kritisch waar dat nodig was. Zo maakt Pro’98 zich zorgen over de plannen, of het gebrek aan plannen, voor de energietransitie, het buitengebied en diversiteit. Een ander punt is de zondagsinvulling. In het akkoord staat vermeld dat de coalitie respect heeft voor alle levende ideeën rondom zondagsinvulling, maar concreet zal er niets veranderen aan de huidige situatie, waar het vooral van respect voor tegenstanders van winkelopenstelling getuigd. Dat blijkt ook uit de woorden van SGP-fractievoorzitter Jan Top: “De SGP is blij dat de zondagsrust niet verder in het geding komt.” Het niet toe staan van verdere zondagsopenstelling staat in sterk contrast met de 51% van de 12.000 stemhulpinvullers die meer mogelijkheden wilde op de zondag, tegenover 31% die de huidige situatie wilde handhaven.

Korevaar was ook erg verbaasd over het akkoordstandpunt over het theater, wat geen extra geld kan verwachten ‘bij ongewijzigde functie’. Ergens had hij meer verwacht, aangezien Lokaal Belang zo uitgesproken was over het theater. Maar de nieuwe fractievoorzitter Jan Willem van den Born was niet van mening dat ze afweken van hun verkiezingsprogramma: “In ons programma zeggen we dat het theater moet werken binnen de gegeven kaders. In het akkoord staat dat het ongewijzigd blijft. Er mag niets af en dat gebeurt niet.” Toen Korevaar vroeg wat er zou gebeuren als er een vraag voor meer subsidie zou komen vanuit het Schaffelaar, wat hij waarschijnlijk achtte, wilde Van de Bron daar niet op antwoorden, hij vond het een alsdan-vraag, daar hield hij niet van.

De fractievoorzitter van Pro’98 had ook een vraag voor SGP over het standpunt op gedwongen uitkoop. De nieuwe coalitie is daarop tegen, maar wat doet de coalitie wanneer de landelijke regering plannen voor gedwongen uitkoop doorzet? Top begon met het standpunt van de coalitie toe te lichten: “We steken graag de handen uit om de samenwerking aan te gaan. Als coalitie zien we veel meer in combinaties, wanneer een boer stopt en een ander door wil valt er misschien te ruilen.” Op de vraag van Korevaar antwoorde ook: “Als de landelijke overheid zover gaat dat lokale overheden gedwongen worden [gedwongen uitkoop door te zetten, red.], is dat een ander verhaal.”

Dat het coalitieakkoord maar weinig concreet werd, daar kon Korevaar mee leven. Maar hij wilde wel graag zo snel mogelijk meer informatie over hoe de coalitie de komende jaren gaat invullen. Dat vooruitschuiven naar de begroting in november duurde hem te lang.

Andere oppositiepartijen reageerden ook op de coalitieplannen. Daan de Vries, fractievoorzitter van het CDA, ging hard in op de ‘vertrouwenskwestie’. Lokaal Belang en de andere partijen in Barneveld stonden namelijk wel eens op gespannen voet met elkaar de afgelopen jaren. De CDA’er vroeg zich af hoe Lokaal Belang ging werken aan het herstel van vertrouwen met de oppositie, wat immers een opdracht was van de informateur. Van den Born antwoorde ontwijkend: “Vertrouwen is ook wederkerig, wij hebben ook onze momenten van twijfel gehad. Maar we staan voor zulke ingrijpende stukken dat er helemaal geen tijd is om dat soort beschouwingen te doen, we moeten werken aan hele belangrijke vraagstukken.” Maar Lokaal Belang is een positieve partij. “We kijken uit naar de samenwerking met alle partijen.”

Fractievoorzitter Korevaar besloot zich te mengen in het debat. “Ik hoor de heer Van den Born een prachtige bloemlezing optuigen. Het is illustratief voor het probleem wat de Vries aansnijdt. U hebt nog niet gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Juist met zulke grote onderwerpen is het dan mager om met die bloemlezing aan te komen, voordat u dat vertrouwen daadwerkelijk concretiseert.”

Van den Born kon zich hierin niet vinden. “Ik was eigenlijk van plan om er niet te veel over te zeggen, maar er is best veel gebeurd de afgelopen vier jaar. Ook richting Lokaal Belang, ook richting mij! Ik ben uitgemaakt voor onbetrouwbaar, onfatsoenlijk, populist en rad-voor-de-ogen-draaier.” Maar nu moet er vooruit gekeken worden. “De komende vier jaar moeten we afwachten hoe dat gaat, ik heb er het volste vertrouwen in. Ik kijk niet met te veel wrok naar achteren omdat ik weet wat we moeten doen komende jaren. Dat zijn flinke vraagstukken, dat moeten we met zijn drieëndertigen doen.”

De Vries constateerde dat hij geen antwoord ging krijgen en Lokaal Belang geen poging deed om vertrouwen te herstellen. Discussie volgde, totdat de burgemeester vanuit zijn voorzittersrol ingreep: “U komt daar niet uit, dan blijft de vraag hangen.”

 

De voordracht van Arjen Korevaar kunt u hier teruglezen.

 

 

 Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld