Motie directe meting VOO

Motie directe meting VOO

Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2009 hebben we samen met Burger Initiatief en de VVD een motie ingediend om een directe meting te verrichten naar de belangstelling voor een openbare school voor voortgezet onderwijs. Deze motie werd unaniem door de raad overgenomen.

Agendapunt: motie vreemd aan de agenda

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 24 februari 2009

Onderwerp: openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld

De Raad,

Overwegende dat:

–    Er alleen protestants christelijk voortgezet onderwijs in onze gemeente is;
–    Er voor ouders en leerlingen in de gemeente Barneveld geen keuze is voor ander voortgezet onderwijs;
–    Er belangstelling lijkt te bestaan voor een openbare school voor voortgezet onderwijs;
–    Het Johannes Fontanus College, na de nieuwbouw van 2008, overweegt op een andere locatie uit te breiden en dit nieuwe gebouw – zoals te doen gebruikelijk – wordt gefinancierd door de gemeente;
–    Het bewerkstelligen van meer keuze in Barneveld op het gebied van voortgezet onderwijs bereikt kan worden door te onderzoeken of er in dit nieuw te bouwen schoolgebouw een ander type school voor voortgezet onderwijs kan worden gevestigd dan een protestants christelijke.

verzoekt het college een directe meting te verrichten naar openbaar voortgezet onderwijs conform of analoog de daarvoor geldende regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Pro’98                          Burger Initiatief                  VVD

J.G.J.M. Beijer             D.H. van Rheenen             J.W. van den Born

M. Rosbergen              A.D.G. van de Kamp         J.A.F. Guldie