Minder vrachtverkeer door Garderen

Minder vrachtverkeer door Garderen

De fractie van Pro’98 stelde op 20 februari vragen aan het College van B&W over de verkeerssituatie in Garderen veroorzaakt door het doorgaande vrachtverkeer. Vooral ’s zomers levert dit overlast op, maar door eerdere aanpassingen aan de t-splitsing bij de Putbrink is deze sowieso lastig te passeren voor vrachtwagens en bussen.

Bij de vergadering van Plaatselijk Belang Garderen bleek overigens dat de gemeente inmiddels al initiatief heeft genomen om deze situatie te gaan onderzoeken met een twee weken durende verkeersanalyse. Ook kijkt de gemeente naar uitbreiding van 30km-zones en bekijkt waar de zebra bij de Putbrink is gebleven. De fractie van Pro’98 vroeg in de Kadernota 2018 ook al aandacht voor deze situatie.

Hier volgt de tekst:

Onderwerp: Vrachtverkeer Garderen

Geacht College,

Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening wil ik schriftelijke vragen stellen over de mogelijkheden doorgaand vrachtverkeer in de kern van Garderen te beperken.

Ter toelichting het volgende:

Het toeristenseizoen begint binnenkort weer, en daarmee ook de toenemende verkeersdrukte van auto’s , fietsers en wandelaars in en om Garderen. En daarbij kunnen we het vrachtverkeer niet uit het oog verliezen. Dat doen de bewoners van Garderen zeker niet, want die ondervinden, zo blijkt ook uit de stemmen die te horen zijn bij vergaderingen van Plaatselijk Belang Garderen, daar stevige overlast van.

De overlast heeft met name betrekking op het doorgaande vrachtverkeer. Het bestemmingsverkeer dat de plaatselijke winkels en horeca komt bevoorraden levert weliswaar ook overlast op, maar is niet te vermijden. Maar klaarblijkelijk wijzen de navigatiesystemen aan boord van de vrachtauto’s op routes door de kern van Garderen, ook wanneer de tussen- of eindbestemming Putten of Harderwijk is, of vandaar naar de A1 bij Kootwijk.

Bij Plaatselijk Belang werd onder meer de suggestie geopperd om door andere bewegwijzering, specifiek voor het vrachtverkeer, het doorgaande vrachtverkeer om te leiden naar routes buiten de kern om.

Uit eigen waarneming zie ik dat de grootste problemen zich voordoen bij de volgende punten:

  • De T-splitsing Bakkerstraat/Dorpsstraat (N797/N310)
  • De T-splitsing Dorpsstraat/Putterweg/Speulderweg
  • De versmalling op de N797 ter hoogte van de Harderwijkerweg/Koudhoornsweg
  • De chicane op de Putterweg ter hoogte van nr. 46
  • De T-splitsing Dorpsstraat/Koningsweg

Mijn vragen:

  1. Is het effect van volledig uitvoeren van 60km-snelheid op traject Garderen – Putten onderzocht?
  2. Zo nee, kan dit in samenwerking met de provincie worden onderzocht? Dit heeft wellicht een positief effect op de te selecteren voorkeursroute in navigatiesystemen.
  3. Ziet u mogelijkheden, als gemeente of in samenwerking met de provincie, door wijzigingen in de bewegwijzering het doorgaande vrachtverkeer door Garderen te beperken?

  4. Zo ja, ziet u kansen om dit nog voor de komende zomervakantie te realiseren?

  5. Zo nee, welke andere mogelijkheden ziet u om de overlast door het doorgaande vrachtverkeer door Garderen te beperken en op welke termijn?

Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld